Nabídka práce > Mzdová účetní

Mzdová účetní

Náplň práce

Zpracování platů státních zaměstnanců a zaměstnanců v rámci krajské pobočky pro hl. m. Prahu. Zpracování veškerých souvisejících administrativních úkonů v agendě platů. Řízení, organizování a kontrola svěřených procesů v oblasti personální a mzdové agendy v kontextu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Komunikace se zaměstnanci v rámci krajské pobočky, komunikace s kontrolními orgány a ostatními subjekty, spolupráce s personalisty krajské pobočky, účast na seminářích ke zpracování platů. Zabezpečování nástupů a ukončení služebních a pracovních poměrů státních zaměstnanců a s tím související agenda.Praxe v oblasti zpracování mezd vhodná.

Požadavky

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

1.je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.


2.dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];


3.je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];


4.je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];


5.dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání střední s maturitní zkouškou.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, př. vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;


6.má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

Nabízíme

Stabilní zázemí ve veřejné správě, pružnou pracovní dobu, stravenky v hodnotě 80 Kč, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 1 den osobního volna.

Informace o pozici

  • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu
  • Hlavní město Praha
  • Obor: Ekonomika a finance,
  • Požadované vzdělání: S maturitou
  • Typ pracovního poměru: Plný úvazek
  • Benefity: Stravenky v hodnotě 80 Kč, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 1 den osobního volna
  • Místo pracoviště: Žerotínova 1143/38, 130 00 Praha 3
Odpovědět na inzerát