Obchodní podmínky

 

 


I. Základní pojmy

www.personalistka.cz je inzertní web provozovaný provozovatelem.

Provozovatel:
Personalistka.cz s.r.o.
Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5

IČ: 053 34 977

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262104

Bankovní spojení: č.ú. 325374/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

IBAN: CZ26 5500 0000 0000 0032 5374

SWIFT: RZBCCZPP

Objednatel:

Právnická osoba či fyzická osoba - podnikatel, která uzavře s provozovatelem smlouvu o poskytování inzertních služeb na www.personalistka.cz .

 

Zájemce:

Návštěvník pracovního portálu.

  

II. Nabídka služeb, ceník

Inzertní web www.personalistka.cz poskytuje podnikatelům a dalším subjektům využívajícím práci třetích osob služby zejména v oblasti inzerce volných pracovních míst.

Nabídka služeb a cena služeb se řídí platným ceníkem uveřejněným na www.personalistka.cz (dále jen „Ceník“). Nabídka služeb a jejich cena může být sjednána individuálně odchylně v závislosti na rozsahu nabízených služeb a potřebách Objednatele. 

Ceny a rozsah poskytovaných služeb se mohou měnit v závislosti na vývoji pracovního trhu, návštěvnosti webu atd.

Objednatel má právo přístupu k objednaným službám. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které Objednatel zvolí. Objednatel je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah, cenu nebo specifikaci služeb dle vlastního uvážení. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené smlouvy s Objednateli.

Základní službou poskytovanou objednatelům je inzerce nabídek volných pracovních míst na inzertním webu www.personalistka.cz (dále jen „Inzerce“). Jednotlivé produkty Inzerce jsou specifikovány v Ceníku.

 

III. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Provozovatel přijímá objednávky Objednatelů na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce, a to prostřednictvím elektronického formuláře na www.personalistka.cz. Vyplněním tohoto formuláře a kliknutím na tlačítko s názvem „potvrdit a zveřejnit inzerci“ je ze strany Objednatele učiněn návrh Provozovateli na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce, a to v rozsahu zvoleném Objednatelem dle platného Ceníku. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že s Ceníkem seznámil.

Objednatel bere na vědomí, že Objednávka není Provozovatelem písemně potvrzována. Objednávka je potvrzena a smlouva o poskytnutí Inzerce je uzavřena konkludentně okamžikem zahájení služby Provozovatelem, tedy okamžikem uveřejnění Inzerce na portálu www.personalistka.cz.

Provozovatel může uzavření smlouvy odmítnout v případě, že:

- Objednatel v minulosti porušil závazky vůči Provozovateli nebo má závazek po lhůtě splatnosti

- objednávka je v rozporu s dobrými mravy

- Objednatel uvedl neplatné, neúplné nebo nesprávné údaje ( zejména název/ jméno, IČ, sídlo )

  

IV. Zveřejňování pracovních nabídek

Provozovatel se zavazuje uveřejňovat Inzerci dle  podmínek smlouvy uzavřené s Objednatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění ze smlouvy v těchto případech:

- Inzerce je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy

- Inzerce má sexuální podtext nebo se týká poskytování sexuálních nebo erotických služeb

- obsah Inzerce je zařazen do nesprávné kategorie nebo regionu. Za správné zařazení Inzerce do kategorie a regionu v objednávce odpovídá Objednatel

- Inzerce by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele nebo třetích osob

- Inzerce obsahuje multi-nabídku více pracovních pozic v rozporu s podmínkami smlouvy

 

Pravidla pro Inzerci zdarma:

Inzerce zdarma se vztahuje na jednorázové zveřejnění inzerátu kategorie INZERÁT MINI s jednou pracovní nabídkou po dobu 30 dnů.

Inzerce zdarma je určena výhradně pro fyzické osoby podnikatele (OSVČ), neziskové organizace a vzdělávací zařízení. Objednatel, který je právnickou osobou - podnikatelem, se zavazuje, že nebude činit objednávku Inzerce zdarma a bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednávky Inzerce zdarma bude tato objednávka představovat návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Inzerce v kategorii INZERÁT MINI a v případě uzavření smlouvy bude taková Inzerce zpoplatněna dle platného Ceníku.

 

V. Platební podmínky, fakturace

Objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za služby cenu dle Ceníku, nebyla-li cena sjednána odchylně.

Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře.

Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny má Provozovatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Provozovatel není plátcem DPH. V případě, že se Provozovatel stane plátcem DPH, bude k cenám uvedeným v Ceníku připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Provozovatel oprávněn účtovat Objednateli administrativní poplatek za písemnou upomínku ve výši 500,- Kč.

 

 

VI. Reklamace

Objednatel má právo na reklamaci služeb v případě, že se chyba vyskytla na straně Provozovatele. Objednatel je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat slevu nebo náhradní plnění (uveřejnění Inzerce) za dny, po které nebyla služba poskytována dle sjednaného rozsahu. Neučiní-li volbu práva Objednatel v reklamaci, je oprávněn tak učinit Provozovatel.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil nebo při náležité pozornosti mohl zjistit, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uveřejnění Inzerce.

 

Reklamaci je Objednatel oprávněn učinit písemně nebo e-mailem. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 10 dnů.

 

 

VII. Odpovědnost Provozovatele

Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení pod.) nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování služeb leží na straně Objednatele.

 

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část Inzerce, za jejich jazykovou a gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Inzerci.

Provozovatel negarantuje Objednateli nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Provozovatel neodpovídá za škodu, která může Objednateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním inzertního portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

Činnost Provozovatele podle těchto obchodních podmínek není zprostředkováním zaměstnání za úhradu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel není v pozici správce údajů. Pokud Zájemce reaguje na volnou pracovní pozici uveřejněnou v rámci Inzerce na webu www.personalistka.cz, je správcem osobních údajů Objednatel Inzerce, který pozici inzeruje.

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to 

1) ve vztahu k Objednateli

2) ve vztahu k Zájemcům, kteří přes pracovní portál www.personalistka.cz poskytují Objednatelům své osobní údaje za účelem získání pracovní nabídky.

Objednatel i Zájemce berou na vědomí, že Objednatel není oprávněn předávat osobní údaje Zájemce jiným zaměstnavatelům nebo dalším osobám bez souhlasu Zájemce.

 

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.personalistka.cz.

Objednatel je oprávněn osobní údaje Zájemce použít výlučně k obsazení volného pracovního místa. Objednatel je povinen chránit osobní údaje Zájemce získané prostřednictvím portálu před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto ustanovení vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit. 

 

 

IX. Ostatní ujednání

Za obsah a gramatickou správnost Inzerce nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.

Jestliže objednávka Inzerce obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

  

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb Objednateli bez nároku Objednatele na kompenzaci, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje smlouvu, zejména pokud:

- Objednatel využívá osobní údaje Zájemců – uchazečů o zaměstnáníi v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- Objednatel prostřednictvím své registrace umožňuje využívat služby jakékoli jiné osobě, která je u Provozovatele negativně vedena z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli nebo z důvodu využívání osobních údajů Zájemců v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- neoprávněně užívá anebo třetí osobě umožňuje užívat Inzerci zdarma v rozporu s těmito obchodními podmínkami

- Provozovatel zjistí, že registrace Objednatele nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná

- Objednatel jedná v rozporu se smlouvou a/nebo s těmito obchodními podmínkami a/nebo s dobrými mravy, a pokud by zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek a Zájemců mohlo dojít k poškození dobrého jména Provozovatele a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb.

Smlouva o poskytnutí inzerce, jakož i jiné smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem vyplívající z poskytování služeb Provozovatelem, se řídí právním řádem České republiky.

V případě vzniku sporu ze smluv o poskytování inzertních nebo jiných obdobných služeb mezi Provozovatelem a Objednatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Objednatelem podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Provozovatele.

Tyto obchodní podmínky a platný Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2018.