Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínkyI. Základní pojmywww.personalistka.cz je inzertní web provozovaný provozovatelem.

Provozovatel:
Personalistka.cz s.r.o.
Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5

IČ: 053 34 977

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262104

Bankovní účet  325374/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

 

IBAN: CZ26 5500 0000 0000 0032 5374

SWIFT: RZBCCZPP

Objednatel:

Právnická či fyzická osoba podnikatel, která uzavře s provozovatelem objednávku nebo smlouvu o poskytování inzertních služeb na www.personalistka.cz .

 

Zájemce:

Návštěvník pracovního portálu.

 

 

 

II. Nabídka služeb, ceník

 

Nabídka služeb a cena služeb je uvedena v aktuálním ceníku. Nabídka služeb a cena služeb může být stanovována individuálně na základě rozsahu nabízených služeb a potřeb Objednatele.

Ceny a rozsah poskytovaných služeb se mohou měnit v závislosti na vývoji pracovního trhu, návštěvnosti webu atd.

Objednatel má výlučné právo přístupu k objednaným Službám. Tento přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, které Objednatel obdrží. Objednatel je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah nebo specifikaci Služeb dle vlastního uvážení.

 

 

III. Objednávka, odmítnutí objednávkyProvozovatel přijímá objednávky od Objednatelů, na základě kterých poskytuje inzerci pracovních pozic Objednatele. Objednávka může být zaslána prostřednictvím elektronického formuláře nebo e-mailem nebo poštou. Objednávka může být zrealizována i prostřednictvím obchodního zástupce Provozovatele.

Objednatel bere na vědomí, že Objednávka není Provozovatelem písemně potvrzována. Objednávka je potvrzena konkludentně okamžikem zahájení služby Provozovatelem.

Provozovatel může objednávku odmítnout v případě, že:

- Objednatel v minulosti porušil závazky vůči Provozovateli nebo má závazek po lhůtě splatnosti

- objednávka by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku

- Objednatel uvedl neplatné údaje, neuvedl kompletní údaje ( název - jméno, IČO, adresu ), vystupuje pod jiným obchodním jménem nebo se jedná o neexistující subjekt

 

 

IV. Zveřejňování pracovních nabídekProvozovatel se zavazuje zveřejňovat pracovní nabídky vložené Objednatelem dle požadavků a rozsahu specifikovaném v objednávce.

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit zveřejnění inzerátu nebo prezentaci objednatele v těchto případech:

- informace jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy

- nabídky mající sexuální podtext nebo se nabídky týkají sexuálních nebo erotických služeb

- nabídky jsou zařazeného do nesprávné kategorie nebo regionu

- informace by mohly poškodit dobré jméno provozovatele nebo třetích osob

- inzerát obsahuje multi-nabídku více pracovních pozic

 

Pravidla pro vložení inzerce zdarma:

- inzerce zdarma se vztahuje na jednorázové zveřejnění inzerátu s jednou pracovní nabídkou po dobu 30 dní

- inzerce zdarma je určena pro fyzické osoby podnikatele OSVČ, neziskové organizace a vzdělávací zařízení

 

V případě, že Provozovatel zjistí porušení výše zmíněných podmínek či posoudí danou inzerci jako porušující tato pravidla, je oprávněn takovou inzerci nezveřejnit nebo vloženou nabídku Objednatele ihned zrušit či pozastavit. Nárok Provozovatele na fakturaci služby však takovým úkonem nezaniká. 

V. Platební podmínky, fakturace

 

 

Objednatel uhradí Provozovateli za objednané služby cenu dle ceníku nebo dle individuálního ceníku.

Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného Provozovatelem na účet provozovatele.

Objednatel nemá právo na vrácení uhrazené ceny nebo části ceny v případě nevyužití objednaných služeb.

Objednatel souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

 VI. ReklamaceObjednatel má právo na reklamaci služeb, kdy chyba se vyskytla na straně Provozovatele. Objednatel je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně Provozovatele, tzn. náhradní plnění za dny v měsíci, po které nebyla služba poskytována dle sjednaného rozsahu.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil.

 

Reklamaci je Objednatel oprávněn uskutečnit písemně nebo e-mailem, přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 14 dní ode dne jejího převzetí.

 

 

VII. Odpovědnost ProvozovatelePoskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd) nebo v důsledku jiných skutečností.

 

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce, za jejich jazykovou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v nabídkách práce.

Provozovatel negarantuje Objednateli nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

Činností Provozovatele není činností zprostředkování zaměstnání za úhradu dle zákona 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti.

 

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel www.personalistka.cz není v pozici správce údajů. Pokud Zájemce reaguje na volnou pracovní pozici na webu www.personalistka.cz, je správcem osobních údajů Objednatel inzerce, který pozici inzeruje.

 

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb. o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to 

1) ve vztahu k Objednateli

2) ve vztahu k návštěvníkům pracovního portálu, kteří přes pracovní portál www.personalistka.cz poskytují klientům Provozovatele své osobní údaje za účelem získání pracovní nabídky

 

Objednatel i Zájemce berou na vědomí, že Objednatel není oprávněn předávat osobní údaje Zájemců jiným zaměstnavatelům nebo dalším osobám, pokud o tom Zájemci nejsou Objednatelem informováni.

 

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.personalistka.cz.

 

Objednatel je oprávněn údaje o Zájemci použít výlučně k obsazení volného pracovního místa. Objednatel je povinen chránit údaje o Zájemci získané prostřednictvím portálu před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit. 

 

 

IX. Ostatní ujednáníZa obsah a gramatickou správnost inzerce nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.

Provozovatel je oprávněn odmítnout podklady jemu zaslané pro účely poskytnutí služeb portálu, pokud tyto podklady nejsou z hlediska obsahové stránky jakýmkoliv způsobem v souladu s Obchodními podmínkami portálu, právními předpisy a/nebo dobrými mravy.


Jestliže nabídka práce Objednatele obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

  

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb Objednateli, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje Smlouvu a/nebo VOP, zejména pokud:

- Objednatel využívá údaje o zájemcích o práci v rozporu s těmito VOP

- Objednatel prostřednictvím své registrace umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, která je u Provozovatele negativně vedena z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli nebo z důvodu využívání údajů o Zájemcích o práci v rozporu s těmito VOP

- Provozovatel dodatečně zjistí, že registrace Objednatele nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná

- Objednatel jedná v rozporu se Smlouvou a/nebo s těmito VOP a/nebo s dobrými mravy, a pokud by zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek mohlo dojít k poškození dobrého jména Provozovatele a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2018.